• Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black

© 2023 by PLASTOIL Europe a.s.

V čem je unikátní způsob recyklace plastového odpadu na olej pomocí technologie PlastOil?

NÍZKOTERMICKÝ ROZKLAD - NAROZDÍL OD BĚŽNÉ PYROLÝZY

 • Přeměna odpadu je založena na štěpení molekul ropných uhlovodíků

 • dlouhých polymerických řetězců na jednodušší.

 • Jedná se o Nízkoteplotní depolymerizační systém

 • Nízkotermický rozklad při 270 – 420 ° C – nikoliv proces spalování

 • Efektivita – kvalita výstupních produktů

  • Olej:

   • Vysoká výtěžnost kapalného podílu

   • Vysoká kvalita produkovaného oleje, široké spektrum využití

  • Residuum (tuhý zbytek):

   • Nepatrný podíl tuhého zbytku

   • Potenciál využití – bezezbytková technologie

 • Efektivita – nízká spotřeba elektrické energie

 • Emise – zanedbatelné množství emisí z procesu recyklace

Našim posláním je zajistit spolehlivou, ekonomicky životaschopnou a jednoduše uplatnitelnou technologii, která přidá nerecyklovatelným plastům kladnou ekonomickou hodnotu a užití.

Technická data jedné depolimerizační linky:
 • Příkon: 104 kW

 • Kapacita 1 modulu: 1000 kg odpadu/24 hodin

 • Potřebná infrastruktura: Elektrická přípojka

 • Režim provozu: Nepřetržitý - 24 hodin/den

 • Plnění technologie: Kontinuální plně automatizované

Popis výstupního oleje - základní charakteristika:
 • Olej o hustotě 770-800 g/l

 • Výhřevnost: 43 MJ/kg

 • Viskozita: 1,5

 • Obsah síry: max. 0,05%

Popis technologie POL - klíčová fakta.

BUDOUCNOST JE V NAŠICH RUKÁCH

VIZE

 

V centru našeho podnikání je naše vize. Vize země, vody a měst s žádným nebo skoro žádným plastovým odpadem. Vize větší úcty k Zemi.

TECHNOLOGIE

 

Technologie Plastoil přemění plastový odpad v olej, surovinu pro petrochemický průmysl, ze kterého plast původně vzešel. Technologie Plastoil neprodukuje téměř žádný odpad ani zplodiny.

UDRŽITELNOST

 

Zemi jsme nezdědili po našich předcích, máme ji půjčenou od svých dětí! Surovinové zdroje Země jsou omezené a čerpáme je rychle jako nikdy předtím! Jednáme podle toho a Vás vybízíme, abyste se připojili a pomohli nám tvořit oběhový systém surovin!

 • Technologie POL je koncipována jako jednoduché strojní zařízení integrované do kontejneru, což zaručuje dlouhou životnost, nenáročný provoz, vysokou mobilitu a snadné umístění jak do stávajících areálů odpadových společností a skládek, tak do technických služeb měst a obcí.

 • Depolymerizační linka ekologicky zpracovává a zhodnocuje plastový materiál co nejšetrnějším způsobem bez nutnosti odpad neefektivně přepravovat a zatěžovat tak životní prostředí zbytečnou dopravou a emisemi.

 • Proces zpracování odpadů se skládá ze dvou kroků. Nejprve dochází v periférních – běžně dostupných – zařízeních k mechanickému drcení plastového odpadu (drtiče a peletovače). Poté namletý plastový odpad prochází tzv. tepelnou depolymerizací, během níž jsou dlouhé molekulární řetězce plastů rozkládány na krátké řetězce ropných uhlovodíků.

 • Na rozdíl od pyrolýzy založené na ohřevu plamenem, depolymerizační linka používá k ohřevu elektrické pásy, čímž zajišťuje optimální a stabilní podmínky pro depolymerizaci vedoucí k vyšší efektivitě procesu a kvalitě produkovaného oleje, produkci nulového množství nežádoucích produktů (například dehtu), pouze nepatrného množství zbytkových nečistot a prakticky žádných emisí.

 • Nízkoteplotní depolymerizační systém je založen na štěpení molekul vstupního materiálu při teplotách 270 - 420 ° C na jednodušší polymerické řetězce, které se dále využívají v průmyslu, dopravě, energetice a dalších odvětvích. Jedná se o jedinečnou technologii, která přináší odlišný pohled na využití polymerů. Nejedná se o termický   proces   spalování,   ale   o   nízkotermický   rozklad   materiálu. Proces zpracování je kontinuální v 24 hodinovém nepřetržitém režimu.

 • Linka dokáže zpracovat všechny plasty na bázi polyetylenu (PE, HDPE, LDPE), polypropylenu (PP), polystyrenu (PS), použité motorové a hydraulické oleje.

 • Depolymerizační proces je šetrný k životnímu prostředí a zároveň ekonomicky efektivní. Představuje prakticky neomezený způsob využití polymerových surovin a tím dlouhodobý úspěch v recyklaci a nakládání s polymery.

Člen skupiny

Active Development Investments a.s.